توقیعات پنجگانه شوقی افندی اولین ولی عزیز امرالله

توقیعات پنجگانه شوقی افندی اولین ولی عزیز امرالله که حاوی دلائل غیر قابل انکار در باره ادامه ولایت امرالله میباشد. مستخرج از پیام ولی امرالله جوئل بری مارنجلا در سال 2003

این توقیعات پس از صعود شوقی افندی اولین ولی امرالله، درحین اولین اجلاس سری ایادی امرالله در اعکا هنگام انفصال قابل سرزنش وشتاب زده آنان از ولایت امرالله بگونه ای غیر موجه مورد توجه قرارنگرفته یا نادیده گرفته شد. نتیجتأ در آن زمان اهمیت خطیراین پیامها هرگزتوسط آنان درک نگردید وتا به امروز علیرقم نتایج اسف بارآن برای امر بهائی، بوسیله جامعه جهانی بهائی مفهوم نشده است.

* توقیع مورخ نهم ژانویه هزارونهصدوپنجاه ویک.

این پیام در واقع اولین ویگانه اعلامیه شوقی افندی اولین ولی امر دیانت بهائی است وبا این کلمات آغاز میگردد: "اعلام به محافل ملی در شرق وغرب اتخاذ تصمیم خطیر وعهد آفرین تشکیل شورای بین المللی بهائی..."¬ او در ادامه این پیام بشارت داد که "این تصمیم تاریخی " ... "در پیشرفت و تحول نظم اداری دیانت حضرت بهاءالله بالا ترین درجه اهمیت" را دارد ومژده داد "با قلبی سرشار از شکرانه و سرورو نهایتاً پس از مدتها انتظار تاسیس شورای بین المللی را تهنیت میگویم" ومتذکر شد که "تاریخ از آن بعنوان عظیم ترین اقدام که برتارک دومین عهد عصر تکوین دور بهائی خواهد درخشید یاد خواهد کرد"
او اعلام داشت که دلایل مهم ذیل ایجاب نمود که وی این تصمیم تاریخی را اتخاذ نماید :
- استقرار دولت جدید پس از گذشت دو هزار سال
- پیشرفت ساختمان مقام اعلی در کوه کرمل
- کفایت رشد کنونی نه محفل ملی در سراسر دنیا
تذکر "کفایت رشد کنونی نه موسسه ملی" بوسیله شوقی افندی از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا در طی نقشه ده ساله که در سال هزارو نهصد و پنجاه و سه آغاز میگردید به قرار توقیع مورخ بیست و سوم نوامبر هزارو نهصد و پنجاه ویک وی آن محافل میبایست بعنوان موسسات تابعه دستورات لازمه برای اجرای اهداف را از شورای بین المللی دریافت نمایند.

* توقیع مورخ دوم مارچ هزارونهصدوپنجاه ویک

این پیام میسن رمی را بعنوان کسیکه شوقی افندی وی را به مقام ریاست شورای بین المللی منصوب داشته مشخص میسازد. مهم آنکه بنا به دلائلی لازم شوقی افندی برای تشکیل جلسات شورا وآغاز کار آن بعنوان یک موسسه فعال در طی هفت سال باقیمانده از دوران ولایت خود به میسن رمی دستوری صادر ننمود وحتی روحیه خانم را در پیام مورخ هشتم مارچ هزارو نهصدو پنجاه ودو بعنوان "رابط منتخب" مابین خویش وشورا منصوب داشت تا از هر گونه تصور وشبهه ای دائر بر ریاست خود بر"این نخستین موسسه بین المللی جنینی"که در صورت تشکل وانجام کاربصورت یک موسسه فعال الزامأ میبایست به ریاست ولی امرالله باشد جلو گیری شود.

* توقیع مورخ بیست وسوم نوامبر هزارو نهصدو پنجاه ویک

از این پیام میتوان دریافت که چگونه شوقی افندی نقش آینده هیئت مرکزی یعنی شورای بین المللی بهائی را که یازده ماه قبل از آن بوسیله او تاسیس گشته بود در هدایت وسرپرستی محافل ملی در مقطعی از زمان حین اجرای نقشه ده ساله (جهاد کبیراکبر) که در رضوان هزارو نهصدوپنجاه و سه آغاز میگردید مد نظر داشته است. بدین منظور شورای بین المللی بهائی برای هدایت وسرپرستی محافل ملی می بایست از حالت غیر فعال خود که شوقی افندی در دوران حیات خود برای آن شورا منظور داشته بود خارج گشته ونقش فعالی را در اداره امور بعهده گیرد، نتیجتأ رئیس شورا دیگر در حالت ولی امر جنینی ودر مرحله قبل از تولد باقی نمیماند وبا صعود اولین ولی امرالله ریاست شورا بصورت رئیس عامل وفعال شورای بین المللی یعنی بیت العدل جنینی که طبق الواح مبارک وصایا رئیس مقدس آن کسی جز ولی امرالله نمیتواند باشد تبدیل میگشت.
اینکه شوقی افندی در این توقیع اعلام نمود که هیئت مرکزی یعنی شورای بین المللی بهائی محافل ملی را در نیل به اهداف نقشه ده ساله رهبری وهدایت خواهد نمود بگونه ای غیر مستقیم اشاره ازآن دارد که او پیش بینی نموده بود که دوران ولایت او در طی اجرای نقشه به پایان خواهد رسید وجانشین تعین شده توسط او با اعمال اختیارات ومسئولیت ریاست شورا مقارن با صعود او بعنوان ولی امربعدی وی را جایگزین خواهد بود. کاملأ واضح است که متاسفانه این موضوع مهم هنگام صعود شوقی افندی بوسیله ایادی امر وهمچنین بقیه بهائیان ادراک نشد واهمیت نقش فعالی که شوقی افندی در این پیام برای شورای بین المللی در نظر گرفته بود واز یکسو هویت جانشین اورا تائید مینمود واز سوی دیگر صعود غیر مترقبه او را در نیمه راه اجرای نقشه در نوامبر هزارونهصدوپنجاه ویک مستورنگه میداشت مفهوم نگردید. حتی پس از صعود شوقی افندی ایادی امر شورای بین المللی را از ایفای نقشی که شوقی افندی برای آن در نظر گرفته بود ممانعت نمودند چه آنها با غصب اختیارات عالیه مرکز امر بیشرمانه نقش شورای بین المللی را که در این توقیع منظور شده بود نا دیده گرفتند و مقام شورا را با منحصرنمودن آن به انجام وظایف محدود به ارض اقدس تنزل دادند درحالیکه شوقی افندی با اشاره به وظایف اولیه شورا مقرر داشته بود که "علاوه بر اینها در طی دوران تحول این نخستین موسسه بین المللی جنینی فعالیت های بیشتری بر آن افزوده خواهد شد" وبا این چشم پوشی از آنچه شوقی افندی برای شورای بین المللی درنظر داشت وغصب مقام رهبری امرو با انتصاب نه نفر از بین خود ونامیدن آن به اسم "محافظین و قیم های امر بهائی" شورائی مغایر با الواح مبارک وصایا تاسیس نمودند وبرخلاف الواح وصایای حضرت عبدالبهاء کتبأ با تخصیص "همه وظایف ومسئولیت ها، حقوق، اختیارات واقتدارات در جانشینی ولی امر دیانت بهائی" خود را جانشین شوقی افندی قلمداد کردند وطبق برنامه اعلام شده از سوی آنان این هیئت برای مدت محدودی یعنی تا رضوان هزارونهصدوشصت وسه برتشکیلات امر سلطه داشته تا در آن تاریخ با ایجاد وانتخاب موسسه نا مشروع وبدون سردیگری یعنی بیت العدل بدون ریاست ولی امرالله که آنرا بعنوان مرجع عالی امر معرفی مینمودند جایگزین شود. درفاصله زمانی تا ایجاد بیت العدل بدون ریاست ولی امر، قیم ها از محافل ملی درخواست نمودند تا آنها باارسال نامه ای رسمی هیئت قیم ها را بعنوان مرجع عالی دیانت بهائی به رسمیت بشنا سند حتی یکی از این محافل در نامه خود این هیئت موقتی را عالیترین مرجع دردیانت جهانی بهائی ذکرنمود بدین ترتیب موسسه نا مشروع قیم ها کنترل وسرپرستی محافل ملی را تا پایان دوره نقشه ده ساله بدست گرفت.
در خصوص شورای بین المللی بهائی باید متذکر بود که به میسن رمی رئیس آن شورا هرگزازسوی ایادی فرصت اعمال اختیارات ووظائف مشروع وقانونی او داده نشد وتا آنجا که اطلاع دارم دبیرکل شورای بین المللی ایادی امرالله لری ایواس هرگز دراین مسئولیت نامه ای به محافل ننوشت وهمچنین دبیران شرقی وغربی شورا (لطف الله حکیم واتل رول) از سوی شورا مکاتبه ای ننمودند.

* پیام  مورخ سی جون هزارونهصدوپنجاه ودو


دراین توقیع بسیار مهم ملاحظه میگردد: "بالاخره در مرکز جهانی امر تشکیلات عالیترین موسسات آن حول مراقد مقدسه مستقر گردیده است ووالا ترین اعضاء واجزاء نظم شکوفایش در حالت جنینی خود آشکار میشوند..." واضح است که ایادی امرهمانطور که قبلأ ذکر شد در تشخیص اینکه شورای بین المللی بهائی فقط یک موسسه موقتی وناپایدار نبود ودر حقیقت آن شورا بیت العدل عمومی منتهی در حالت جنینی آن بود قصور ورزیدند، علیرقم آنکه شوقی افندی اولین ولی عزیز امرالله در اعلامیه مورخ نهم ژانویه هزارو نهصدوپنجاه ویک خود از شورا بعنوان "این نخستین موسسه بین المللی جنینی" و"موسسه نوبنیاد" یاد نموده ونقشی برای آن منظورداشت که حقأ فقط بوسیله بیت العدل عمومی قابل اجرا است. درواقع چنانچه ایادی قبل از نتیجه گیری باطل وشتابزده خود دائر بر اینکه سلسله ولایت امرالله برای همیشه پایان یافت زمانی را برای مطالعه مجدد توقیعات اولین ولی عزیز امرالله به دنیای بهائی صرف می نمودند مسلمأ به درک حقیقت فائز میگشتند، زیرا توقیعی که قسمتی ازآن قبلأ ذکر شد شکی باقی نمیگذارد که او بیت العدل عمومی را درحالت جنینی با نام موقتی شورای بین المللی بهائی هستی بخشید. همچنین ایادی میتوانستند با مطالعه توقیع هشتم مارچ هزارونهصدوپنجاه ودو دریابند که او مجددأ نه تنها رئیس جنینی – ولی امر آینده را تعین ومنصوب نموده بلکه دبیر کل، خزانه دار، دبیران شرقی وغربی را نیزمشخص وتعین فرموده است. محققأ این بیان شوقی افندی که "تشکیلات عا لیترین موسسات آن" در مرکز جهانی امر استقرار یافته بجز اشاره به بیت العدل جنینی (شورای بین المللی بهائی) و موسسه ایادی امرالله که اولین دسته از آنان دربیست و پنجم دسامبر هزار و نهصدو پنجاه ویک تعین گردیدند نمی تواند اشاره به چیز دیگری باشد. به این ترتیب واضح میگردید که چگونه شورای بین المللی به دقت درحالتی غیر فعال در سالهای باقیانده دوران ولایت شوقی افندی حفظ گردیده و چرا او به ریاست شورا دستورنداد که اعضاء آن شورا را برای تشکیل جلسه دعوت نماید وبه این ترتیب ریاست جنینی آن از حالت بالقوه به صورت بالفعل تغیر موقعیت دهد . ومشخص میگرددکه چرا در دوران ولایت خود وظائف اجرائی را فقط به اعضاء شورا بصورت انفرادی ارجاع مینمود.

* پیام مورخ اکتبر هزارونهصدوپنجاه وهفت

شوقی ا فندی اولین ولی امرالله دراین آخرین پیام خود که آن را یکماه قبل از صعودش ابلاغ نمود آخرین دسته از ایادی امرالله را تعین ومعرفی فرمود در این توقیع برای اولین بار ایادی را "خدام برجسته کشورهای مشترک المنافع مدنیت جنینی حضرت بهاءالله" خطاب نمود اما آنها با اتخاذ نتیجه گیری عجولانه وغیر مجاز خوددائر براینکه با صعود او ولایت امرالله خاتمه یافته است عنوان "خدام برجسته" را به معنی عالیترین هیئت جامعه جهانی بهائی تفسیر نموده (پیام مورخ بیست وپنج نوامبر هزارونهصدوپنجاه وهفت آنان) وبا نادیده انگاشتن نقش مهم واساسی شورای بین المللی بهائی هیئتی مرکب از نه نفر از بین خودبعنوان قیم هاومحافظین دیانت بهائی منصوب نمودند ودر همان پیام اعلام کردند که آنها " همه وظایف ومسئولیت ها، حقوق، اختیارات واقتدارات در جانشینی ولی امر دیانت بهائی" را احراز می نمایند ودر همان زمان در طرح معیوب خودبرنامه ریزی نمودند که نقش ولایت کاذب ودسته جمعی که بطورنامشروع به قیم ها یا محافظین تخصیص داده بودند شش سال بعدهمراه با این اختیارات ومسئولیتهای جعلی به هیئتی ناقص، بدون سر، نامشروع وبدون ولایت امر باصطلاح بیت العدل که قراربه انتخاب آن در سال هزارونهصدوشصت وسه گذاردند تفویض نمایند. همچنین آنها از درک این تناقض آشکار در طرح خود غفلت ورزیدند که طبق طرح ناثوا ب آنان مبتنی بر این توطئه که دیگر ولی امر وجود نداشته باشد "خدام برجسته " پیش از آنکه "کشورهای مشترک المنافع مدنیت جنینی حضرت بهاءالله " از حالت جنینی خود به حالت رشد وکمال برسد یعنی واقعیت وجودی پیدا کند در نیمه راه منقرض خواهند شد زیرا در صورت عدم وجود ولایت امرالله ایادی امرالله نیز وجود نخواهند داشت حال آنکه ذکر کلمه جنینی بوسیله شوقی افندی نمایانگر آنست که او" خدام برجسته" را جزو ضروری مدنیت حضرت بهاءالله مننظور داشته است زیرا همانطور که حضرت عبدالبهاء میفرمایند: " نطفه از بدایت دارای جمیع کمالات است ... مختصر، جمیع قوا " بنا بر این ایادی امرالله بعنوان خدام برجسته میبایست بصورت یک موسسه باقی ماند موسسه ای غیر قابل تفکیک وپویا در مشترک المنافع بهائی. ایادی امرالله در درک موضوع فوق احمال نمودند و طبعا این مسئله مهم نیز از دید آنان مستور ماند که ایادی آینده بوسیله ولات امر در آینده تعین خواهندشد وشوقی افندی در این آخرین پیام خود به دنیای بهائی بار دیگر اطمینان داده است که ولایت امرالله تا زمانی که مشتک المنافع بهائی خود برقرار باشد بهمراه موسسات دیگر امر که در الواح مبارک وصایای حضرت عبد البها ایجاد گردیده اند باقی وبر قرار خواهد بود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

 ترجمه کامل تلگراف نهم ژانویه یکهزارونهصدوپنجاه ویک حضرت شوقی افندی اولین ولی امرالله

اعلام به محافل ملی در شرق وغرب ا تخاذ تصمیم خطیروعهد افرین تشکیل اولین شورای بین المللی بهائی، طلیعه موسسه کبرای اداری که مقدر است در زمان مناسب در جواروظل مرکز روحانی امرالله در جهان که در دو شهر حیفا وعکا مستقراست تشکیل گردد.
تحقق نبوات صادره توسط بانی امر الهی ومرکز میثاق او درباره استقرار دولت جدید الاتاسیس، دلالت برتولد ملتی مستقل در ارض اقدس پس از گذشت دو هزار سال دارد، پیشرفت سریع اقدامات تاریخی در ارتباط با ساختمان قسمت فوقانی مقام اعلی در کوه کرمل وکفایت رشد کنونی نه موسسه اداری ملی که قویا در سراسر عالم بهائی فعالند، مرا بر ان میدارد که این تصمیم تاریخی را که درپیشرفت و تحول نظم اداری دیانت حضرت بهاءالله بالا ترین درجه اهمیت را در سی سال اخیر حائز است اتخاذ نمایم.
موسسه نوبنیاد به فعالیت درسه بخش منصوب میگردد: اول برقراری ارتباط با مقامات کشور جدید التاسیس؛ دوم،
مرا در ایفای وظائف مربوط بساختمان فوقانی مقام اعلی مساعدت نماید؛ سوم، برگذاری مذاکرات با مقامات کشوری در باره مسائل احوال شخصی. علاوه بر اینها درطی دوران تحول این نخستین موسسه بین المللی جنینی فعالیت های بیشتری برآن افزوده خواهد شد، در مسیر تکامل: به محکمه بهائی که برسمیت شناخته شود متعالی، سپس به هیئتی منتخب مبدل، بعد به بیت العدل عمومی شکوفا و درخشان گشته وثمرات نهائی ان از طریق تشکیل موسسات متفرعه اشکار وباعث تاسیس مرکز اداری جهان که مقدر است در مجاورت روضتین مبارکه مرتفع وفعال وبطور دائمی مستقر گردد خواهد شد.
با قلبی سرشار از شکرانه وسرور ونهایتأ پس از مدتها انتظار تاسیس شورای بین المللی را تهنیت میگویم، تاسیسی که تاریخ ازان بعنوان عظیم ترین اقدام که بر تارک دومین عهد عصر تکوین دور بهائی خواهد درخشید یاد خواهد نمود هیچیک از مشروعاتی که از اغاز نظم اداری امرالله ازحین صعود حضرت عبدالبها تا کنون به انجام آنها مبادرت گشته بالقوه باین درجه از اهمیت نبوده است و مقام ثانی را نسبت به وقایع افتخار آمیز وجاودانی مربوط به سه هیکل مقدس امر الهی در عصر اول مشعشع ترین دور ازکور پانصد هزارسال بهائی حائز است.
شایسته است مراتب از طریق لجنات روابط عمومی به آگاهی همگان برسد.
شوقی

.